WASHINGTON DC — Fiilmiin Afaan Oromoo haaraan kan “Cancala Jaalalaa” jedhu dhiyeenya kana eebbifamee jira. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Sababa kanaan, mootummaan gabroonfataan gita bittaa TPLFn durfamu kun uummata nagaa naannoo sanaa irraatti dhukaasa banuun uummata goolaa jiraachuu fi hidhaa jiraachuun beekamee jira. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Erga chaansilerii duulloomaa jiru Bismaarki Kaayizer Viilheelmi IIdhaan angoorraa buufamee booda, sirni koloneeffachuu duraan kallattii qabatee deemaa ture tokkichumaan saamicha garadhabaa ta'e. Gaaffii yeroo dheeraa manneen barnootaa afaan Oromoo magaala Finfinnee. Salphinaa fi gadadoo mul'atee hin beekneef saaxile. Bara 1991 irraa qabee haga guyyaa wareegamuutti sabboonaa fi gootichi Oromoo Jaal. warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne macaafa qulqulluun qajeelfama (guided. Seenaa Geresu Dhuki. org [email protected] sirrii ta’e beekuun barbaachisaadha. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. Haaraa 0788 lakk. Shiftoonni tigiraay irraa uummata oromoo lafarraa fixuudhaaf dhufan gaafa biyya oromiyaa seenan uffata qumxaa fi bishaan harakatti qabatanii biyya badhaatuu fi biyya qabbanaa oromiyaa jiituu seenan. keessaa dhaabbatichaarratti miseensotaaf akka dhiyaatu gochuuf yookiin. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. jireenya ha…. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Erga seenaniis adduyaa haaraa keessa akka seenanii fi jannata lafarraa keessa akka dhufan ofirratti arguu eegalan. Bara 1991 irraa qabee haga guyyaa wareegamuutti sabboonaa fi gootichi Oromoo Jaal. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne macaafa qulqulluun qajeelfama (guided. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana waaltesse. Akkaataan jechichaa hiika biroo kan kennisiisuuf yoo ta'e malee, labsii kana keessatti: 1)" Mana Maree Bulchins. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. 46/2001 (Fooyya’iinsa Labsii Lak. kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa’ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya’u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul’ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta’ee argamee jira. Fedhii bittaa durasanii sassaabuu fi qindeessuun karoora bittaa, raawwii √ √ Adeemsa hojii BBFQ hojii deggeru, ifaa fi hirmaachisaa tahe qopheessuu, 125. yookiin haaraa yoo qabaate yaadni isaa yookiin garaagrummaan inni qabu gaazexaa. yeroon itti tasgabboofte hin mul’atne. 285: Seensa Waliigalaa Boqonnaa Tokko: Uffata Qo'annaa Fakkii Fakkii qo'achuun akka barattoonni haalicha ilaalanii hubatan godha. Qajeelfama akkaataa nyaata lukkuu fooyya'e qopheessuu yaadannoo maatii irraa hirmaattotaaf dubbisaa. Walta'iinsa gamtaa kanaan haala addaan kan murtaa'e yoo ta'een alatti warshichii hojjataa akka sadarkaa isaan ramaduu, sagantaa hojii baasuu, karoora hojii haaraa qopheessuu, ajajii hojii hojjachuuf, baayinaafi qulquulliina omishaa to'achuuf, hojjataa haaraa qacaruuf, hojjattoota qacaramaniifis guddina keennuf, hojjataa jijjiiruuf. Seensa Akka sagantaa siyaasaa irraa hubatamutti ABO kan dhaabbateef Oromiyaa walaboomtee fi dimokraatik repablik taate utubuu tahuun ni hubatama. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji’a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji’a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. E/M/M/L/M/Bu Magaalaa Najjoo. f nyaachuu akka danda'aniif hgargaarsa akka kennaniif ibsaafii. tiin hogganame ta’uu isaatiif ragaan ummatuma Oromooti, Akkasumas, ummanni Oromoo. Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. Yaadachiisa: Mootummaan abbaa irree fi gita bittaa bicuu TPLF umami isaa fi tooftaan bittaa/cunqursaa isaa haalaan motummoota cunqursaa addunyaa kanatti mul’atan irraa adda fakkaatullee, amalaa fi gochaan inni bara sirna cunqursaa fi bittaa isaa dheereffachuf dalagaa jiru bu’uuraan sirnoota abbaa irree addunyaa kana irraa waliin wal fakkaata. it is a legal company provide legal service to any person with. Garuu jalqabamuu qaba. Kun marti kan mull'isu hundeen siyaasaa fii hundeen jiruuf jireenya hawaasaa sirna taliiga diinagdee tahuu isiiti. 88 90 89 98. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Bittaa fi gurgurtaan keewwata kana keewwata xiqqaa 1 irratti raawwatu qaama waliigalan keessaa tokko Naannicha keessa kan jiruu fi Naannichaaf gibira kaffaluuf dirqama kan qabu yoo ta'eefi qaamni bittaa fi gurgurtaa raawwate inni biroon immoo Naannichaan alatti kan argamu yoo ta'e qoqqooddii, hiruu, qoqqooddii galii, faayidaa, herrega hir. Bara 1991 irraa qabee haga guyyaa wareegamuutti sabboonaa fi gootichi Oromoo Jaal. Dhangaa uummata oromoo tokko. Seenaa Geresu Dhuki. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Labsiin kun "Labsii Sima Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya, Mootummaa Naannoo Oromiyaa M rrtee~suf Bahe Lakk 157/2002" jedhamee , waamamuu ni danda'a. 94/1997 fi 108/1998. manaa haaraa ta'e ball'inni lafa isaa 200M 2 ta'e irratti kan argamu dabarsanii Obbo Ayyalaa Iyyaatti gurguradheera jedhanii iyyannoo fi waliigaltee isaanii wal-qabsiisanii waajjira keenyatti dhiyeeffataniiru. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Waggoota muraasa dura. 285: Seensa Waliigalaa Boqonnaa Tokko: Uffata Qo'annaa Fakkii Fakkii qo'achuun akka barattoonni haalicha ilaalanii hubatan godha. Walga'iin waggaa. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Home; web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Ulaagaa madaallii haaraa qophaa'e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta'iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon. Ulaagaa madaallii haaraa qophaa’e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon kennamuusaa Obbo Minishaan kan ibsan. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan)10090 95 959498. 88 90 89 98. Akkuma seensa irratti akeekuuf yaalame, mootummaan wayyaanee qajeelfama dokumantii OPDOf laate kana keessatti jechuunis waltajjii dargaggoo-shamarran Oromoo hawwachuuf yaadee qopheessaa jiru kanarratti qooda isaan qabaniif iddoo fi kabaja kan laate fakkeessee ololuudhaan sirna isaa cinaa dhaabuuf abbalaara. Abbush ammoo CD isaa haaraa Jaala Jiloo keessatti “aadaa fi seenaa qamnu wal barsiifachuuf aadaa walti qabee sirbee,” jedha. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Warreen har'a carraa argannee lubbuun lafa kanarra jirru qabsoo barnootaa, siyaasaa, dinagdee barreessuu keessatti qooda nurraa eegamu fudhachuu yoo baanne dhiigniifi lafeen isaanii dhangalaes ta'e caccabe sun boqonnaa nu dhowwata. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Haat'u mallee jaarraan kun teeknolojiwwan haaraa, guddina saayinsii fayyaa, wal jijjirraa informeeshinii fi guddinni dinagddee guutummaa biyya lafaatti argame dha. Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii Qatar Dohaatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020tif Sangataa Miinimaa fi Ulaagaa hirmaannaa haaraaa. Qajeelfama haaraa kanarratti icciitii eeguu kan jedhus hammatamuunsaa ibsameera. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Qeerroo Bilisummaa Oromoo gurmuu dargaggoota Oromoo Ebla 02 bara 2011 ijaarame. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. keessaa dhaabbatichaarratti miseensotaaf akka dhiyaatu gochuuf yookiin. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1. kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa’ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya’u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul’ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta’ee argamee jira. com Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda’aniin OPDO haaraa hundeessuun bittaa umrii dheereeffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta’uu hubannee jirra!!. Yaada Faxaraa ykn Ciree • Keeka bassoo ykn oomisha midhaan bassoo – ijoollee xixiqqoof, oomisha midhaan bassoo (cereal flakes) qorii keessatti xixiqqeessitee caccabsuun osoo hin dhiheessine dura daqiiqaa muraasaaf aannan itti naqqi. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Karoora bittaa qabeenya dhaabbii gurguddoo hojii dhaabbatichaaf murteessaa ta'anii , Mana Maree Bulchiinsaatiif ni dhiheessaa, yeroo mirkanaa'u ni raawwachiisa: Hojiiwwaan biroo mirga abba qabeenyummaa mootummaa kabachiisuu ni raawwata. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul'atan. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. 14, 2011 - Konkolaattonni fee'isaa jajjaboon fee'isa toonii 3. Kuni, baankichi kasaarse, bu'aa buufates nama ol kaa'ate sanaaf dhala kennuun isaa dirqama. Demelash Nigatu Advocate & Legal Advisor, Adama, Shewa, Ethiopia. Kana waan ta'eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa. Waraana Firaankoo-Piraashiyaa fi Waraana Guddaa gidduutti, Yuurooppi lafa miliyoona isquweer maayilii 9 (23,000,000 km²) ta'u - kan ballina lafa addunyaa keessaa tokko-shanaffaa ta'u. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Daareektooreetiin hordffii fi gamaaggamaa raawwii karooraa misooma dareektaraan kan gaggeeffamuu fi itti waamamin isaa ittigaafatamaa damee hordoffii fi gamaaggamaaf ta`ee,garee hordoffii fi gamaaggama shan of jalatti qabatee akka gurmaa`uu godhamee jira. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004 Biiroon Maallaqaa fi Misooma See more of Wra pablik sarvisii fi MQN Aanaa Geeraa on Facebook. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Haaraa 0788 lakk. com Oromoo barreessuu fi dubbisuu danda’aniin OPDO haaraa hundeessuun bittaa umrii dheereeffachuuf shira uummata Oromoo fi Oromiyaa irratti xaxamaa jiru ta’uu hubannee jirra!!. Ibsa Gumii Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) (Muddee 27, 2016) Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 – 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal’aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran. Garuu jalqabamuu qaba. Abbush ammoo CD isaa haaraa Jaala Jiloo keessatti “aadaa fi seenaa qamnu wal barsiifachuuf aadaa walti qabee sirbee,” jedha. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Amantichi barbaadamu sun kam akka ta'e waan hin beekamneef, warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne dhiibbatamaa, hari'atamaa, qalamaas jiru (eegalaniiru). Arrabni qoraattiifi sammuu joonja'aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Mul’anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. 8 baajata B. Kana waan ta'eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. yeroon itti tasgabboofte hin mul’atne. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Wanti nurraa barbaadamu waan xiqqoodha, oftoo'achuu, fedhii ofii daangessuu, dhiibbaa aadaa fi ollaa jalaa bahuu, Qabsaa'aa kaayyoo qabu ta'uudha. manaa haaraa ta'e ball'inni lafa isaa 200M 2 ta'e irratti kan argamu dabarsanii Obbo Ayyalaa Iyyaatti gurguradheera jedhanii iyyannoo fi waliigaltee isaanii wal-qabsiisanii waajjira keenyatti dhiyeeffataniiru. Tajaajila baankii biraatiin namoonni baankii keessa qarshii kaa'ani qarshii deebisanii gaafatu. 19/06/2019. Oromia NRS Laws. Mararaa Guddinaa hidhuu danda'u sababaa himatu hin qabaatu. matumasaa qajeelfama “keenya” – malee qajeelfama barruu miti. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. 88 90 89 98. Haala inni uummata ija tokkoon ilaalee biyya tokko ijaaruuf ifaajaa jirutti, imaammanni dhoskaa, Oromoo barumsarraa fageessuun doofomsanii bituu jiraachuun isaa akka dammaqu isa taasise. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Beekan Guluma Erena: Mul‘ata Karaatti Hafe! (Seenaa Gooticha Oromoo Baaroo Tumsaa) Jaarraan amma keessa jirru jaarraa qalama malee seenaa dhiigaan itti barreessanidha. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Caasaa fi Gahee Hojii Growth and Transformation Plan Karoora Gudina fi Tiraanisformeshii-GTP (Afan Oromo) BPR Documents Business Process Reengineering Manuals Afan Oromo Version (Ms-Word-2003 format). Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Baareentuu Gadaa irraa* Mammaaksa Oromoo "Qarriffaa Saree Lafeerratti Akeekkatu!" jedhu kan lammii Oromoo taane martuu akka dhagahaa fi mammaakaas guddanne. boqonnaa lama olaantummaa seeraa. Kan duraan Oromoota waliin akka socho'u kadhatamee dide, kadhatee itti makame. Kaayyoon Qeerroo Bilisummaa Oromoo qabsoo bilisumma Oromoo abbootii fi haadholii Oromootiin qabsiifamee karaa addaddaa adeemaa jiru wal’aansoo karaa nagaatiin akka utubamuuf diddaa fi falmaa karaa nagaa gaggeessuu dha. Pirazidatichiifi kaabineen naannoo qajeelfama baasuudhaan kubbaaniyyaaleen Oromiyaa keessa jiran suduudaan biiroolee naannichaatiin akka too'ataman gochuu danda'an. Piroojektoonni misoomaa garaagaraa qar. 88 90 89 98. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul'atee hin beekneen hiyyoomse. 12 caalun hojjetamaa jiru. Gaaffii yeroo dheeraa manneen barnootaa afaan Oromoo magaala Finfinnee. matumasaa qajeelfama "keenya" - malee qajeelfama barruu miti. dhiyaachuu. Mararaa irratti raawwate balaaleffachaa, haal-duree tokko malee akka gadhiisus gaafata. Haati Kamisee Aanaa Dawwaa Caffaatti BBCn dubbise tokko ''Akkam. Akkuma seensa irratti akeekuuf yaalame, mootummaan wayyaanee qajeelfama dokumantii OPDOf laate kana keessatti jechuunis waltajjii dargaggoo-shamarran Oromoo hawwachuuf yaadee qopheessaa jiru kanarratti qooda isaan qabaniif iddoo fi kabaja kan laate fakkeessee ololuudhaan sirna isaa cinaa dhaabuuf abbalaara. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. Hojjettoota mootummaa naannichaaf sirreeffamni iskeelii mindaa taasifame [Dhrtvo 01 07 2009]Kaabineen Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa wixinee sirreffama iskeelii miindaa hojjetoota mootummaa fi qajeelfama raawwii isaa irratti mari'achuun murtoo dabarse. Itti fayyadamummaa qabeenyaa fooyyessuu (F2) 1. Garuu jalqabamuu qaba. Pirazidatichiifi kaabineen naannoo qajeelfama baasuudhaan kubbaaniyyaaleen Oromiyaa keessa jiran suduudaan biiroolee naannichaatiin akka too'ataman gochuu danda'an. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Walitti bu’iinsa kana irratti tarkaanfii ummanni naannoo sanaa fudhateenis konkolaattonni heedduun maashiniin isaan ittiin warqee baasaa jiranis guutummaatti. Kutaa Lama Keeyyata 1. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul'atan. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. Haa ta'u malee, qajeelfama amantii Islaamaa ykn Shari'aa irratti hundaa'eeti. Bakki dhaloota isaas karaa. July 4, 2017 Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD). Gaaffiin keenya gaaffii mirgaa fi seera qabeessaa waan taheef: Ummatni fi barattootni kumaan lakkaawaman kan mana hidhaa haaraa bakka bakkatti Polisi Federalaa bane keessatti dararamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman. Mootummaan abbaa irree umrii bittaa isaa dheereffatuuf ummata tokkicha bifa adda addaan qooda. 10 posts published by dhaamsa ogeetti during January 2014. Ati macaafa qulqulluu hubachuu ni dandeessaa (Afaan waliigala bittaa Faaris bal'aa ture Seera uumamaa Yoo barruun qajeelfama kana ni deggera ta'e. Waaggaa Kuma Haaraan--Duree Bara Haaraa Tii? MUDDEE 31, 1999 Walakkaa halkanitti jaarraa 20⁠ffaa irraa adda baaneerra. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. Kun marti kan mull'isu hundeen siyaasaa fii hundeen jiruuf jireenya hawaasaa sirna taliiga diinagdee tahuu isiiti. Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017. Interpiriinerii jechuun nama hojii yaada daldalaa haaraa qabuu fi hojii omishaa fi tajaajila. Waggaan haaraa kunis waggaa ummatni Oromoo harqoota gabrummaa jalaa bahee bilisummaa isaa itti gonfatu, bara diinni ummatootaa itti jilbeenfachiisamee kabajamuun mirgi ummatootaa itti mirkaneeffamu akka tahu hawwina. Bittaa Bara KGT darbee kana rawwataa keenya hunda qajeelfama Bulchiinsa. 12 caalun hojjetamaa jiru. Interpiriinershippii:–qorannoo hojii daldalaa haaraa uumuuf (kalaquuf) gaggeeffamu akkasumas hojii daldalaa haaraa uumame jalqabuuf sochii taasifamuu jechuudha. Kaartaa isaa 219/2004 tae Isaayaas Waaqjiraa Shorootti gurgurachuu waan barbaadaniif kan mormu yoo jiraate, beeksifni kun bahee hanga guyyaa 20tti haadhihaatu. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Direen kana irratti barrulee, lallaba, qooranna Maccaafa Qulqulluu, akkasumas barnoota adda addaa kan sagalee fi faakiin utubame maxxansuuf yaadaa qabna. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) – Fooyya’insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul’achaa jiraachuun ibsameera. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Chaartarii Lammiilee Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa 2010 JBAH 2010 Documents Laabsii Baajata Bara 2010 Laabsii Daabalata Baajata Bara 2009 Wereda Bench Mark Result Wereda Bench Mark Report Gabaasa Gamagamma KGT 1ffa. Arrabni qoraattiifi sammuu joonja’aan jaarraa 21ffaa keessatti bakka hinqaban. 88 90 89 98. Warraaqsa Oromoo amma deemaa jirurraa waan barannee fi daandii fuula duraa Adoolessa 2016 1. Galma kanaaf miseensonni heduu fi sabni. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta'eef, har'arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul’atan. Waldaan Federeeshinoota Atileetiksii Adduunyaa IAAF Yaa'ii Qatar Dohaatti taa'een Olompiikii Tookiyoo bara 2020tif Sangataa Miinimaa fi Ulaagaa hirmaannaa haaraaa. 14, 2011 - Konkolaattonni fee'isaa jajjaboon fee'isa toonii 3. Kitilaayonni wayyaanee yeroo ammaa gochi diinummaa isaan uummata oromoo fi ilmaan oromoo qaroo biyyattii ta,an irratti dhoksaan hojjechaa jiran hoomaa waan bara bittaa wayyaanee waan dheeressu miti. Akkeki Aarsaa Kakuu Haaraa oduu gamachisa isa fayyina nama hundumaaf ta’e, wangeela goofta keenya Yesus Kristos, labsuu dha. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana. E/M/M/L/M/Bu Magaalaa Najjoo. Demelash Nigatu Advocate & Legal Advisor, Adama, Shewa, Ethiopia. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Erga seenaniis adduyaa haaraa keessa akka seenanii fi jannata lafarraa keessa akka dhufan ofirratti arguu eegalan. Waltainsa Dinagdee Aanaa Aagaa Waayyuu Bara Baajataa 2009 kana keessaatti seekteraalee isaan jala jiraniifi bittaa viidiyoo kaameeraa guddicha meesha isaa guutu waliin, Uffaata seeraa kan hojjatoota, Motor sayikilaa fi gommaa konkolataafi kkf caalbaasii ifaatiin wali dorgomsiisee bitachuu barbaada. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Kanaanis naga eegsisaan sakattaarratti hirmaate kamiyyuu ragaalee sakattaa sana osoo hin-raawwatiinis tae erga raawwateen booda argate qaama isa ilaallatu beeksisuurraan kan hafe dirqama icciitiin eeguu qaba jedha. Meeshaalee sadarkaa Mana Murtiitti bitaman mala bittaa adda addaa √ √ √ Adeemsa hojii BBFQ hordofuun yeroon bittaa raawwachuu, 126. Falaasamni tooftawwan biraa ittiin rakkoo akkasii furan irraa kana adda isa godhu adeemsa tooftawaa waliigalaa fi qajeelfama fudhatamaa irratti bu'uureffamuu isaa ti. org [email protected] Gumiin Sabaa Adda Bilisummaa Oromoo (GS-ABO) walgahii isaa dhaabbataa Mudde 16 - 25, 2016 gaggeeffateen haala Dhaabaa fi QBO, akkasumas, haala Ummata keenyaa, haala diinaa (mootummaa TPLF/EPRDF), haala Godina Gaanfa Afriikaa fi kan Idil-Addunyaa irratti marii fi xiinxala bal'aa gaggeessee murtiilee jajjaboo QBO daran jabeessanii fuula dura. Mararaa Guddinaa hidhuu danda'u sababaa himatu hin qabaatu. Dhaamsa Waggaa Haaraa 2017. Pirazidatichiifi kaabineen naannoo qajeelfama baasuudhaan kubbaaniyyaaleen Oromiyaa keessa jiran suduudaan biiroolee naannichaatiin akka too'ataman gochuu danda'an. Maashinootaa fi meeshaalee kunuunfamanii hojiif oolan %dhaan1009095959498. Falaasamni qorannoo rakkoolee bu'uuraa fi waliigalaa ti, rakkoolen kunis wantoota akka dhugaa, jireenya, beekumsa, gatii, sababa (reason), sammuu, fi afaani wajjin wal qabatu. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1. You're using an out-of-date version of Internet Explorer. Alebbaachoo Feqede, galmee lak. Sagantaa Gulaala Miidiyaa Waggaa haaraa 2018 Jabaa isiniin jenna saboota miidhaa bittaa jala jirruu ummata Itoophiyaas tahe hawaasa addunyaatti quca warraaqsaa. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. 94 95 94 98. Ummanni Oromoo Cunqursaa fi bittaa Nafxanyaa Suukanneessaa keessaa ba’ee mirga ofiin of-bulchuu goonfachuun, afaan isaatiin fayyadamuu fi walumaagalatti eenyummaa sabummaa isaatiin boonuu jalqabuun isaa, qabatamaatti bu’aa qabsoo ummataa Dh. To browse Academia. Shiftoonni tigiraay irraa uummata oromoo lafarraa fixuudhaaf dhufan gaafa biyya oromiyaa seenan uffata qumxaa fi bishaan harakatti qabatanii biyya badhaatuu fi biyya qabbanaa oromiyaa jiituu seenan. Meeshaalee sadarkaa Mana Murtiitti bitaman mala bittaa adda addaa √ √ √ Adeemsa hojii BBFQ hordofuun yeroon bittaa raawwachuu, 126. 46/2001 (Fooyya'iinsa Labsii Lak. Qabsoon walharkaa fuudhii waan ta'eef, har'arra bori akka wayyu dagachuun nurra hinjiraatu. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. Daareektoreetiin dhimma hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee Labsii Bulchiinsaa fi to'annoo hojii dhaabbilee Arjummaa fi Waldaalee to'achuuf sadarkaa Fedaraalaatti bahe lakk. 8 baajata B. Salphinaa fi gadadoo mul'atee hin beekneef saaxile. 5 ol fe'an galgala sa'aa 2 amma barii sa'aa 12tti qofa socho'uu danda'u. Bara 1991 irraa qabee haga guyyaa wareegamuutti sabboonaa fi gootichi Oromoo Jaal. Biiroon Fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee haala itti fayyadama, qabiinsa, qulqullinaa fi qisaasa’insa ittiifuuf qajeelfama haaraa hojiirra oolchuun isaa ni yaadatama. Salphinaa fi gadadoo mul’atee hin beekneef saaxile. Sirni gabrummaa, bittaa abbaa irrummaan durfamu, ummatoota lafa irraa buqqaasuu dhaan ofii fi waaheloota isaa saaminsaaf hiriiran waliin ummatoota sadarkaa kanaan dura mul’atee hin beekneen hiyyoomse. Amantichi barbaadamu sun kam akka ta'e waan hin beekamneef, warri yaada kana faalleessan fi warri sosochii dhaloota haaraa hin hordofne dhiibbatamaa, hari'atamaa, qalamaas jiru (eegalaniiru). kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa’ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya’u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul’ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta’ee argamee jira. Kana waan ta'eef, ABOn hidhaa mootummaan wayyaanee Dr. Wixineewwan labsii haaraa raggaa'an kunneenis hojiilee gurguddoo eegalaman fiixa baasuu keessatti gahee guddaa qabu, hojii caalu hojjechuudhaan amanataa ummanni mootummaarratti qabu dabaluudhaaf miseensota caffeefi qaama hoji raawachiiftuurraa gahee olaanaatu eegama jedhan. 46/1994 የተሻሻለው የኦሮሚያ ክልል ሕገ መንግሥት አዋጅ ቁጥር ፵፮/፲፱፻፺፬ Oromia Regional State Revised Constitution Proclamation No. Waamicha Qeerroo Bilisummaa Oromoo Hojjettoota Mootummaaf. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, buuura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 keewwata 65(2) tiin aangoo kennameef irratti hundaa'uudhaan qajeelfama kana baasee jira. Jecha kana hojiiwwan lamaaniifuu fayyadamuunni danda'aama. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Ulaagaa madaallii haaraa qophaa’e kana koree fi geggeessitoota sektaroota hojii bittaa, gamaaggamaafi hordoffii akkasumas madaallii caalbaasii keessatti qooda qaban kanneen akka Misoomaa Interpiraayizii fi Industirii, Maallaqaafi Walta’iinsa Dinagdee akkasumas, Konistiraakshinii Oromiyaa sadarkaa naannoo, magaalotaafi godinaaleef hubannoon kennamuusaa Obbo Minishaan kan ibsan. 57,100 irratti baajata Mootummaaf Naannoo Oromiyaatiin ijaramee galma gahuu danda. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. fält dirree, oyiruu färdig xumuru, bakkan gahu färg haalluu färsk haaraa, kan hin turin födelsedag guyyaa dhalotaa föds dhalachu, dahuu fönster foddaa för all del bifuma fedhefnuu för hand harkan för länge sedan yeroo dheera dura för mycket bayee för närvarande dhiyoo, kan yeroo dhiyoo för vidare upplysning odeeffannoo gara fuula. Gaaffiin keenya gaaffii mirgaa fi seera qabeessaa waan taheef: Ummatni fi barattootni kumaan lakkaawaman kan mana hidhaa haaraa bakka bakkatti Polisi Federalaa bane keessatti dararamaa jiran hatattamaan akka gadi lakkifaman. Haaraa 0788 lakk. Korri Barliin 1885, kan Biismaarki qajeelfama addunyaalessaa kan ittiin lafa Afrikaa fudhatan hundeessuuf waame, "Impeeriyaalizummaa Haaraa" kana. Viidiyoo 'Dhiirri nadhoo qayya aarfattu ilaala' Miidhagina qaamaaf maloota aadaa hawaasni fayyadamu keessaa tokko qayyi isa tokko. Amantiin gurguddaa aduunya cufti diinagdeen akkamiin taliigamu qabaaf qajeelfama fii sirna diriirsanii turan. Jalattootnii isportii fi hawasnii magaalaa haramaayaa bakkuma jirtanii abshiir jedha ni moannaa ishaallaah boru sa. Seenaa Geresu Dhuki. Salphinaa fi gadadoo mul'atee hin beekneef saaxile. Garuu jalqabamuu qaba. 94 95 94 98. Danbii fi qajeelfama caal-baasii fi bittaa mootummaan bahee jiruu hojii irra olchuu dhabuu Dhaabbileen misooma bu'aa ofiitiin buluu qabu kan jedhu huubachiisu dadhabuu fi rakkoolee gama DhMMO muudatan atattamaan fala kaa'u dhabuu Tarsimoo gabaa bilisaa DhMMO akka huubatanii ciminaan gabaa keessatti dorgomani irratti hojjechuu. 14, 2011 - Konkolaattonni fee'isaa jajjaboon fee'isa toonii 3. Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. Erga chaansilerii duulloomaa jiru Bismaarki Kaayizer Viilheelmi IIdhaan angoorraa buufamee booda, sirni koloneeffachuu duraan kallattii qabatee deemaa ture tokkichumaan saamicha garadhabaa ta'e. Sirbii isaani kun gabayaa internet irraa Amazon,itune fi fulaa akka akkaatti sirboota Afrikaa keessaa Amazon MP3 download irraa bitachuuf waraabbaman ka Hacaaluu tokkeessoo ka Abbush ammoo lammeessoo tahan. dubbiin ijoon , wayyaaneen kana hundaa kan taasiftu, ilaalcha ishee haaraa fi warra sammuu dhiqxee waan ishee itti naqxe (gaazexessitoota) bara ishee bobbaasuuf akka tolufittidha. Garasuu Dhukii abbaa isaa Obbo Dhukii Gulummaafi haadha isaa Aaddee Warqee Elemoorraa Caamsaa 27, 1905 dhalate. Sababnisaas seenaan dhiigaan barreeffame ija waan godhatuufi. Walga'iin waggaa. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1. tiin hogganame ta’uu isaatiif ragaan ummatuma Oromooti, Akkasumas, ummanni Oromoo. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa'ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya'u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul'ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Bittaa Bara KGT darbee kana rawwataa keenya hunda qajeelfama Bulchiinsa. Demelash Nigatu Advocate & Legal Advisor, Adama, Shewa, Ethiopia. "Magaalaan Galaaniifi Biiroon Aadaafi Turizimii Oromiyaa qabiinsaafi ittifayyadama bajataarratti rakkoo guddaa qabu" -Mana. Seeraa fi qajeelfama eegee qabiinsaa fi ittifayyadama qabeenyaa fooyyae (%dhaan) 10090. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004 Biiroon Maallaqaa fi Misooma See more of Wra pablik sarvisii fi MQN Aanaa Geeraa on Facebook. Ergama Mul'ata fi Duudhalee ATTDhMMO Ergama /Mission/. Biiroon Maallaqaa fi Misooma Diinagdee Oromiyaa, buuura Labsii Sirna Bittaa fi Bulchiinsa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 keewwata 65(2) tiin aangoo kennameef irratti hundaa'uudhaan qajeelfama kana baasee jira. Dambii fi qajeelfama eegee bittaa qabeenyaa raawwate (%dhaan) 100 90 95 95 94 98. Tokkummaan qajeelfama Abbaa Biyyuummaa warra Gurraachaa fudhachiisuu fi Afriikaa Kibbaa keessatti carraan fedhe gurraachaaf ta’uu qaba jedhame irratti tokkomuu fi sirna Appaartaayid warri gaggeessan akka fudhatan taasisuu irratti Tokkummaa of kabachiisuu fi of tikisuu gaggeessaniiitti milkaa’aniiru. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Bittaa abbaa lafaa jalaa baanee bittaa siyaasaa jala hin seennu. Gefällt 900 Mal. Gabtee 1: Gabaasa Kaayyoolee Tarsiimoo'aa Kallattii Madaallii L ak k Kallat tii Mada allii Kaayyolee Tarsiimawaa Safartuu Mannii Wagga a 5 Raaww ii Hanga Bara darbee Karoora Waggaa Kurmaanaa 4ffaa Ji’a Waxabajjii Hanga Kurmaanaa 4ffaa Hanga Ji’a Waxabajjii Raawwii Karoora Waggaa Keessaa (%) Karoo ra Raawwii %n Karoora Raaww ii %n 1 Maamila 1. Injifannoo qabsoo dabreen horatametti abbaa tahuuf haqa qabaattanillee, injifannoo haaraa ummanni wayta ammaa isin irraa eegu galmeessitanii qabsicha boqonnaa itti aanutti ceesisuuf hiriiras tahee gahummaa jaarmayummaa abdachiisaa irra hin jirtan. Mul'anni Qeerroo Bilisummaa Oromoo arguu dha. Kitaaba Qulqulluu hojmaatessuurratti raajootaan alatti) barrichaaf hiikkaan tokkoofi tokko qofti akka. Dhuma Wantootaa/Last Things:. Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Interpiriinershippii:–qorannoo hojii daldalaa haaraa uumuuf (kalaquuf) gaggeeffamu akkasumas hojii daldalaa haaraa uumame jalqabuuf sochii taasifamuu jechuudha. Jecha kana hojiiwwan lamaaniifuu fayyadamuunni danda’aama. Jalattootnii isportii fi hawasnii magaalaa haramaayaa bakkuma jirtanii abshiir jedha ni moannaa ishaallaah boru sa. jireenya ha…. Seenaa Geresu Dhuki. Qajeelfama Raawwii Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 02/2004 Biiroon Maallaqaa fi Misooma See more of Wra pablik sarvisii fi MQN Aanaa Geeraa on Facebook. Amantaa uummataa. 31,606 likes · 236 talking about this. 94 95 94 98. Mata-dureewwan Ijoo kutaa kanaa Meeshaalee Barbaachisan Nyaatawwan ABBAA URJII hanga isaa baay'isuudhaan akka nyaata dabalataatti deddeebi'anii kennuufi. Raawwii hojii dabale (%n) 95 87 90 90 89 98. Kun marti kan mull'isu hundeen siyaasaa fii hundeen jiruuf jireenya hawaasaa sirna taliiga diinagdee tahuu isiiti. Australia keessatti Jireenya Eegaluu Baga nagaan Australia dhufte DSS1690. Gefällt 900 Mal. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Baaroon bara 1966 barnootasaa erga xumuree booda biiroo eegumsa fayyaatti miindefamee hojjechuu jalqabe. Haati Kamisee Aanaa Dawwaa Caffaatti BBCn dubbise tokko ''Akkam. Diraamaa fi Artistootaaf kafaltiin jirus waaqaa fi lafa ture. Haallan ummatoota irra gahan kanneen keessatti kan ummata Oromoo ammoo addatti ilaalama. 94/1997 fi 108/1998. yeroon itti tasgabboofte hin mul’atne. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) - Fooyya'insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul'achaa jiraachuun ibsameera. bittaa warra abbaa lafaa jala turan hundaaf akka ta'e seenaan ni dhugoomsa. Baankiin dhala hin qabne ykn dhala irraa bilisa ta'e 'Islamic Bank' jedhamuun waamama. jireenya ha…. Finfinnee, Hagayya 22,2011 (FBC) - Fooyya'insi sirna bittaa fi dhiyeessi qorichaa irratti erga taasifamee jijjiraamni mul'achaa jiraachuun ibsameera. Baga waggaa haaraa geessan jechaa, waggaan haaraa 2014 bara ummatni Oromoo bittaa abbaa irrummaa irra aanee bilisummaa isaa fi walabummaa biyyaa itti gonfatu akka tahuuf ABOn hawwaaf. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. Kutaa Lama Keeyyata 1. Demelash Nigatu Advocate & Legal Advisor, Adama, Shewa, Ethiopia. Riqicha uummatni Oromoo waggaa 24 ittin reebamaa, ajjeefamaa , mirga abbaa biyyummaa fi dimookiraasii sarbamuun saamamaa ture ‘OPDO’ deebisanii ijaaruuf bakka yakkamtoota mormii uummataan kufanii fi sabboontoota profeshinaalaa fi Siivilii Sarvisii ilmaan habashaa dhalootaan 50% gadi dhiiga Oromoo of irraa qabanii fi kanneen saboota biro ta. Pirazidatichiifi kaabineen naannoo qajeelfama baasuudhaan kubbaaniyyaaleen Oromiyaa keessa jiran suduudaan biiroolee naannichaatiin akka too'ataman gochuu danda'an. Waldaan Aksiyoonaa Biiftuu Addunyaa bara 1986 ALI maqaa Biiftuu Diinshoon hundeeffamee hojiiwwan adda addaa kan hojjechaa ture yoo ta'u, bara 2000 ALI maqeeffama haaraa Waldaa Aksiyoona Bizinasii Biiftuu Addunyaa tiin Indoownmantii Tumsaa Misooma Oromiyaatiif, Waldaa Aksiyoonaa Biiftuu Oromiyaa, Dhaabbata ofgargaarsaa Oromiyaa, Dinshoo waldaa. Salphinaa fi gadadoo mul'atee hin beekneef saaxile. Ergasii sirna gita bittaa nafxanyaarratti hadheeffatee qabsaauu eegale. kanaan qajeelfama kanaan dura qophaa'ee hojii irra jiru irradeebiin akka fooyya'u gochuun rakkoo bulchiinsa kitaabaa irratti mul'ate furmaata kennuuf Biiroon Barnoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa qajeelfama kana fooyyessuun qopheessuun barbaachisaa ta'ee argamee jira. Baankiin dhala hin qabne ykn dhala irraa bilisa ta'e 'Islamic Bank' jedhamuun waamama. 14 12 10 10 10 100 10 10 100 2. Qajeelfama haaraa kanarratti icciitii eeguu kan jedhus hammatamuunsaa ibsameera. Yaadachiisa: Mootummaan abbaa irree fi gita bittaa bicuu TPLF umami isaa fi tooftaan bittaa/cunqursaa isaa haalaan motummoota cunqursaa addunyaa kanatti mul’atan irraa adda fakkaatullee, amalaa fi gochaan inni bara sirna cunqursaa fi bittaa isaa dheereffachuf dalagaa jiru bu’uuraan sirnoota abbaa irree addunyaa kana irraa waliin wal fakkaata. Afaan, aadaa fi aartiin Oromoo nama boonsa, namas bashannansiisa!. Garuu jalqabamuu qaba. Fedhii bittaa durasanii sassaabuu fi qindeessuun karoora bittaa, raawwii √ √ Adeemsa hojii BBFQ hojii deggeru, ifaa fi hirmaachisaa tahe qopheessuu, 125. Itophiyaa haaraa keessatti qooda guddaa gumaachaa jira. Fiilmiin kun naannolee biyyattii keessatti agrsiisamuuf yeroo ammaa qopheen xumuramaa jira. Oromia NRS Laws. Har'a Itoophiyaa Raadiyoonis ta'u TVn ni jira jechuu dandeenya. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA Hariiroo Hojii fi Sirna Hiikkaa Waldhabbii Falmii Hojii Keessatti Rakkoolee Mul’atan. Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. dabalees, adeemsa hojichaa keessattis ajajaa fi qajeelfama barbaachisaa ta'e manni murtii kennuun hojichi sirnaan akka hojjetamu gochuu akka danda'u s/d/f/h/h kwt 136 ni tuma. Akkuma Lammaan jedhe aangoon guyyaa muraasaafis taatu harka nama gallaan jijjirama hamma tokkoo fiduun ni danda'ama. BPR Manuals and Other Directives Monday, 05 January 2009 22:13 - Last Updated Monday, 12 February 2018 11:36 Chaartarii Lammiilee Biiroo Maallaqaa fi Walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa 2010 JBAH 2010 Documents Laabsii Baajata Bara 2010 Laabsii Daabalata Baajata Bara 2009 Wereda Bench Mark Result Wereda Bench Mark Report Gabaasa Gamagamma KGT 1ffa. Kaffalaan taaksichaa bittaa fi gurgurtaa hiikni irratti gaafatame irratti ragaa sirrii fi guutuu ta'e rogummaa qabu kan dhiyeessee fi bittaa fi gurgurtichis haala kamiiniyyuu akkaataa iyyata dhiyaate irratti ibsameen raawwatamuun isaa yoo mirkanaa'e kana irratti hundaa'uudhaan hiikni kenname Abbaa Taayitichaa ni dirqisiisa. Seenaa Geresu Dhuki. Aadam Mahaammad Diimaa/ Galmoo Boruu deggeraa jabaa ABO ture. Haati Kamisee Aanaa Dawwaa Caffaatti BBCn dubbise tokko ''Akkam. Ibsa Koree Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa Bilisummaa fi Demookraasii (TUBD) PEOPLES ALLIANCE FOR FREEDOM AND DEMOCRACY (PAFD) Koreen Hojii Raawwachiiftuu Tumsa Ummatootaa bilisummaa fi dimokraasii walgahii isaa dhaabbataa lammaffaa Bitootessa 28 hanga 29, 2017 adeemsifatee jira. Interpiriinershippii:-qorannoo hojii daldalaa haaraa uumuuf (kalaquuf) gaggeeffamu akkasumas hojii daldalaa haaraa uumame jalqabuuf sochii taasifamuu jechuudha. matumasaa qajeelfama “keenya” – malee qajeelfama barruu miti. Latest Articles. Barri haaraa bara diinni ummatoota cunqurfamoo irratti roorrisaa jiru itti jilbeenfachiisamu, hawwii fi fedhiin ummatootaa itti guutamu akka tahuuf hawwii isaa dabarsa. 1 barumsa bu'uuraamantii kiristaanaa k u t a a 1 : j i r e e n y a h a a r a a k i r i r s t o o s i t t i a m a n u u d h a a n a r g a c h u u 1.